คณะกรรมการอำนวยการสมาคมแพทย์มัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือดแห่งประเทศไทย ( 2566-2568 )

Organizing Committee of Cardiovascular Intervention Association of Thailand

นายแพทย์เอนก กนกศิลป์

Anek Kanoksilp, MD

นายกสมาคม

President

นายแพทย์ณัฐวุฒิ วงษ์ประภารัตน์

Nattawut Wongpraparut, MD

อุปนายก

Vice President

นายแพทย์แมน จันทวิมล

Mann Chandavimol, MD

เลขาธิการ

General Secretariat

นายแพทย์เหมือนเพชร เหมือนแก้ว

Muenpetch Muenkaew, MD

ประธานวิชาการ

Scientific Chairman

แพทย์หญิงศิริพร อธิสกุล

Siriporn Athisakul, MD

เหรัญญิก

Treasurer

แพทย์หญิงธัญรัตน์ อร่ามเสรีวงศ์

Tanyarat Aramsareewong, MD

ปฏิคม

Public Relations

แพทย์หญิงพรรณนิภา สุวรรณสม

Pannipa Suwannasom, MD

นายแพทย์กรกฎ โตวชิราภรณ์

Korakoth Towashiraporn, MD

นายแพทย์ภูริช สุลัญชุปกร

Purich Surunchupakorn, MD

นายแพทย์อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ

Anuruck  Jeamanukoolkit, MD

นายแพทย์นราธิป ชุนหะมณีวัฒน์

Narathip Chunhamaneewat, MD

นายแพทย์วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรี

Vorarit Lertsuwunseri, MD

กรรมการกลาง

Council Members