มาตรฐานและแนวทางการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ ห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ

(Standards and Guidelines for Cardiovascular Catheterization Accreditation)

Download เอกสาร PDF

จัดทําโดย สมาคมแพทย์มัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือดแห่งประเทศไทย มิถุนายน พ.ศ. 2562