เป็นสมาคมวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 

1. ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านหัตถการหารรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดให้ก้าวหน้า และทันเหตุการ์ณอยู่เสมอ

2. สนับสนุนการวิจัย และวิชาการด้านหัตถการการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

3. ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก

4. ฝึกอบรมวิชาการด้านหัตถการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดให้แก่แพทย์ และบุคลากรทางการแทพย์

5. เผยแพร่ความรู้ด้านหัตถการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดให้ประชาชน

6. ช่วยเหลือประชาชนในด้านการป้องกันและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

7. ร่วมมือและประสานกับสถาบันวิชาการ และการกุศลอื่น ๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม